Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Ο.Ι.Ε.Ε - θέσεις για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο ελληνικό σχολείο

Ο Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ο.Ι.Ε.Ε) γνωστοποιεί τις παρακάτω θέσεις όσον αφορά τη διδασκαλία της Ιστορίας στο ελληνικό σχολείο:
1. Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ιστορίας (Δημοτικού-Γυμνασίου) αποτελούν μια σοβαρή προσπάθεια για την ανανέωση της σχολικής ιστορικής εκπαίδευσης καθώς βασίζονται σε σύγχρονες επιστημολογικές και παιδαγωγικές – μεθοδολογικές προσεγγίσεις: ολιστικές προσεγγίσεις, κοινωνικές, έμφυλες, πολιτισμικές διαστάσεις του ιστορικού αντικειμένου, ερευνητικές και βιωματικές διδακτικές μέθοδοι, θεματικοί φάκελοι, αξιοποίηση ποικίλων και αντιθετικών ιστορικών πηγών με έμφαση στις πρωτογενείς, ένταξη της ελληνικής στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία, επεξεργασία βασικών ιστορικών εννοιών, στοιχεία που υπηρετούν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και συνδράμουν στην καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας. Μένει να δοκιμαστούν στην πράξη για ανατροφοδότηση.

Σάββατο, 13 Απριλίου 2019