Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Διευκρινίσεις για διπλασιασμό μορίων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Έπειτα από ερωτήματα σχετικά με το σχετικά με το διπλασιασμό των μορίων κατ' εφαρμογή του Ν. 3848/2010 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν το 2010 και μετά,το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του διευκρινίζει τα ακόλουθα:


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.3848/2010 (Α΄ 71), όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4038/2012 (Α' 14) «Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο ετών. Ο τρίτος και ο τέταρτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτούνται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος. (...)».
2. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (Α΄ 71), όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4038/2012 (Α' 14), «ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τίθεται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης και τοποθετείται προσωρινά με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης διετίας κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα της περιοχής της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο ετών. Ο τρίτος και ο τέταρτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτούνται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος.»
Προκειμένου να αποφευχθεί παρερμηνεία των προαναφερόμενων διατάξεων, ως προς τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης των εκπαιδευτικών (στην περίπτωση που δεν έχουν υπηρετήσει την υποχρεωτική διετία) όσο και για τη μοριοδότηση με διπλάσιο αριθμό μορίων για το τρίτο και τέταρτο έτος, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
α) Ο διπλασιασμός των μορίων ως ανωτέρω γίνεται μόνο στην περίπτωση της πραγματικής υπηρέτησης των εκπαιδευτικών στην σχολική μονάδα τοποθέτησης με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ. 3.1.3. «Ρύθμιση Μ.Σ.Δ. μονίμων εκπαιδευτικών σε περίπτωση διάθεσης ή απόσπασης για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγω υπεραριθμίας» του κεφ. Δ' του δεύτερου μέρους της αριθμ. 128501/Δ1/8-11-2011 εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλ. στην περίπτωση που διατίθενται ή αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί για τις ανάγκες της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010.
Εξυπακούεται ότι η μετακίνηση του εκπαιδευτικού γίνεται με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας και δε νοείται μετακίνηση εκπαιδευτικού για υπηρεσιακές ανάγκες, όταν δημιουργείται κενό στη θέση που υπηρετεί, για την κάλυψη της οποίας κληθεί να τοποθετηθεί άλλος εκπαιδευτικός.
β) Δεν μοριοδοτούνται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας ο τρίτος και ο τέταρτος χρόνος, όταν ΔΕΝ υπηρετείται πραγματικά η σχολική μονάδα τοποθέτησης του εκπαιδευτικού. Στην περίπτωση που έχουμε δεύτερη ή τρίτη τοποθέτηση (προσωρινή ή οριστική) ο χρόνος υπολογίζεται ενιαία και μοριοδοτείται.
γ) Με απόσπαση –εντός ή εκτός περιοχής τοποθέτησης- διακόπτεται η ενιαία υπηρέτηση και ο χρόνος απόσπασης δε θεωρείται χρόνος διανυθείς στην θέση τοποθέτησης, για να τύχει του ευεργετήματος του διπλασιασμού των μορίων, καθόσον πραγματοποιείται έπειτα από αίτηση του εκπαιδευτικού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου