Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013

Πρόταση να γίνει υποχρεωτική για τους μαθητές η Α Λυκείου

18/08/2013 11:12
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr

Να μελετηθεί η δυνατότητα αύξησης του ορίου της υποχρεωτικότητας, συμπεριλαμβάνοντας τη σημερινή Α’ Λυκείου, προτείνεται ομόφωνα από το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση του υπουργείου Παιδείας, στο μεσοπρόθεσμο στρατηγικό πλαίσιο για τη ΔΒΜ στην Ελλάδα.
Επίσης το Συμβούλιο εισηγείται:
Να υπάρξουν συντονισμένα μέτρα για την αποτελεσματική μετάβαση (χωρίς απώλειες) από τη μία βαθμίδα της εκπαίδευσης στην άλλη: νηπιαγωγείο→δημοτικό, δημοτικό→γυμνάσιο, και, κυρίως, γυμνάσιο→λύκειο.
>> Να αντιμετωπιστεί η μεγάλη διαρροή στην επαγγελματική εκπαίδευση, μέσα από την αναμόρφωση των προγραμμάτων και των εκπαιδευτικών υλικών, τη διαρκή κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά
εργασίας, σε συνδυασμό με την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας.
>> Να υπάρξουν μέτρα για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των αγοριών.
>> Να υπάρξουν μέτρα για την ενίσχυση της παραμονής στο εκπαιδευτικό σύστημα των αλλοδαπών μαθητών/τριών.
>> Να υπάρξουν μέτρα για την πιο στενή σύνδεση και συνεργασία σχολείου – οικογένειας, με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
>> Να ενισχυθεί η αυτονομία των σχολικών μονάδων, ώστε να εξειδικεύονται οι κεντρικοί εθνι κοί άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής με βάση τα δεδομένα της σχολικής μονάδας και της εκπαιδευτικής κοινότητας.
>> Να υπάρξουν μέτρα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και των στελεχών της γενικής εκπαίδευσης στα περιεχόμενα, τις διαδικασίες και τους όρους συγκρότησης προγραμμάτων ΔΒΜ για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής και τη βελτίωση των γονεϊκών δεξιοτήτων.
Να υπάρξουν μέτρα για την καλύτερη απόδοση των αγοριών στην ανάγνωση και τις θετικές επιστήμες, και του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού στα μαθηματικά.
>> Να υπάρξουν μέτρα για την καλύτερη απόδοση των αλλοδαπών μαθητών/ τριών.
>> Να καλλιεργηθεί η ανάπτυξη του συνόλου των βασικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων (κοινωνικών, ψηφιακών, γλωσσικών κ.ά.), καθώς και των εγκαρσίων ικανοτήτων για τη ΔΒΜ, από τις χαμηλότερες βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος και με αποτελεσματικότερο τρόπο μέσα από το σχολικό πρόγραμμα.
>> Να υπάρξει ευρύτερη χρήση των ανοικτών online πόρων και δικτύων στις τάξεις, έπειτα από κατάρτιση όλων των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στη μάθηση και τη διδασκαλία, και κατάλληλο εξοπλισμό των σχολικών μονάδων, με πρόβλεψη για τον εκσυγχρονισμό τους.
>> Να ενθαρρυνθεί η καλλιέργεια δημιουργικότητας και επιχειρηματικού πνεύματος, μέσα από τα προγράμματα σπουδών.
>> Να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του συστήματος πιστοποίησης εκροών ως τμήμα ενός ολο-κληρωμένου συστήματος διασφάλισης ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου