Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Το νομοσχέδιο με την τροπολογία για το «παρουσιολόγιο» των εκπαιδευτικών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

Αναρτήθηκε στο portal της Βουλής το νομοσχέδιο , όπως ψηφίστηκε , κατά πλειοψηφία, από την Ολομέλεια της Βουλής, στο οποίο περιέχεται η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας για τοΒιβλίο Παρουσίας Προσωπικού και Ατομικό Δελτίο Παρουσίας Προσωπικού. Κάνετε κλικ εδώ για να δείτε το νομοσχέδιο (Η τροπολογία στο άρθρο 25, σελίδα 18).
Ειδικότερα η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας ορίζει τα εξής:
Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΔημόσιαςΕκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
Παράγραφος 1
Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού και Ατομικό Δελτίο Παρουσίας Προσωπικού και άλλες διατάξεις
1. Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας και ο προϊστάμενος κάθε άλλης πηρεσιακής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη «Βιβλίου Παρουσίας Προσωπικού» (Β.Π.Π.) για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται με οποιαδήποτε φύσεως σχέση σε αυτή. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής ή υπηρεσιακής μονάδας είναι υπεύθυνο για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη του «Ατομικού Δελτίου Παρουσίας Προσωπικού» (Α.Δ.Π.Π.).
2. Στο Β.Π.Π. και Α.Δ.Π.Π. αναγράφονται ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία: ημερομηνία και χρονολογία, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, ωράριο εργασίας (ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης), οι απόντες εκπαιδευτικοί, είδος απουσίας (ολιγόωρη ή ολοήμερη), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.
3. Σε καθημερινή βάση, από τον Διευθυντή ή προϊστάμενο της σχολικής ή υπηρεσιακής μονάδας και με ευθύνη του, τα στοιχεία του Β.Π.Π. καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η δημιουργία του ιστοχώρου φιλοξενίας του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτό, ο τρόπος λειτουργίας αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
5. Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε μια (1) έως και πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
6. Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: α) σε ενδοσχολικές δραστηριότητες, όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι
αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και β) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο όμορο αυτού. Η ανωτέρω απασχόληση καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ. Η, κατά το προηγούμενο εδάφιο, απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε ζήτημα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
Παράγραφος 2
Παράταση Θητείας μελών Ολομελείας ΑΔΙΠ
Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 67 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) παρατείνεται η θητεία των μελών της Ολομέλειας με τη σύνθεσή της κατά τις 31.8.2012 και επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 11 του ν. 3374/2005 (Α 189), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 38 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71). Η εν λόγω παράταση ισχύει έως τις 30.6.2014 κατά μέγιστο και ισχύει και για τα μέλη που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από την οργανική τους θέση έως την ανωτέρω ημερομηνία.
Παράγραφος 3
Άλλα θέματα Εκπαιδευτικών Δημόσιας Εκπαίδευσης
1. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να τοποθετούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλη περιοχή πρόσληψης από αυτή που τοποθετήθηκαν και εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, για το σχολικό έτος 2013 - 2014.
2. Η ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μετάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/ 2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222). Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4172/2013.
Παράγραφος 4
Αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων και εκπαιδευτικών σε Δ.Δ.Β.Μ., Σ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε.
Διοικητικοί υπάλληλοι ή αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί υπηρετούντες σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, δύνανται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποσπώνται για την άσκηση διοικητικού έργου σε Δ.Δ.Β.Μ., Σ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε. εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η απόσπαση διαρκεί για ένα (1) έτος και δύναται να ανανεώνεται έως τρεις (3) φορές.
Παράγραφος 5
Θέματα Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ.
1. Στην περίπτωση δ΄της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθενται στοιχεία 25 και 26 ως εξής:
«25. Τεχνικός Κοσμήματος Παραγωγής, 26. Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος».
2. Στην περίπτωση η΄της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4186/2013 (Α' 193) προστίθεται στοιχείο 10 ως εξής:
«10. Τεχνικός Χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα
όρασης».
3. Οι ειδικότητες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών του άρθρου 8 του ν. 4186/
2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων 2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 3. Τεχνικός Αυτοματισμού 4. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών».
4. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4186/2013, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επιλογή των εκπαιδευτών ενηλίκων, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία εγγραφών και μετεγγραφών των σπουδαστών, η έναρξη και η λήξη του διδακτικού έτους και τα προγράμματα σπουδών. Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης άρχεται την 1η Οκτωβρίου
2013.
Παράγραφος 6
Ειδικό Πειθαρχικό Παράπτωμα της Μη Απογραφής του Υπαλλήλου
1. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τα παραπτώματα των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, ε΄, θ΄, ι΄, ιδ΄, ιη΄, κγ΄, κδ΄, κζ΄,
κθ΄ και λγ΄ του άρθρου 107 ή αντίστοιχα παραπτώματα του ίδιου άρθρου, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, ή αντίστοιχα
παραπτώματα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999).»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώ-
δικας, ν. 3528/2007) προστίθεται περίπτωση λγ΄ ως εξής:
«λγ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα της μη απογραφής του υπαλλήλου εντός της οριζόμενης προθεσμίας εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του
άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β2/2οικ. 21634 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ισχύει.»
3. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την 11η Οκτωβρίου 2013.__Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

40ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Φ.

Ε Υ Ρ Ι Π Ι Δ Η Σ
Ο «τραγικώτατος τῶν ποιητῶν» και ο «ἀπὸ σκηνῆς φιλόσοφος».
Παράδοση και νεωτερικότητα

31 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2013
Αίθουσα Λακώνων ποιητών Νικηφόρου Βρεττάκου και Γιάννη Ρίτσου
Διοικητήριο Σπάρτης
2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου
231 00 Σπάρτη 

Συνεργασία: Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας
Δήμος Σπάρτης
Σύνδεσμος Φιλολόγων Λακωνίας

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.
Για να δείτε το έγγραφο του Υπουργείου πατήστε εδώ.

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 31
106 81 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2103636007
Email: neapaideia@yahoo.gr
neapaideia.journal@gmail.com

ΑΚΡΩΣ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
1. Ο υπουργός κατανέμει με απόφασή του τις οργανικές θέσεις!!
2. Οι εκπαιδευτικοί που έως τις 11-9-2013 είχαν οργανική θέση σε σχολική μονάδα την «διατηρούν σ’ αυτήν». Τι σημαίνει αυτό; Τη διατηρούν μόνο στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και πουθενά αλλού!! Στοχευμένη επιλογή κατάργησης της οργανικότητας.
3. Όλοι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν οργανική θέση, αποκτούν οργανική θέση σε σχολική μονάδα με υπουργική από-φαση.
Αυτό σημαίνει ότι με άλλοθι την «παραχώρηση» οργανικής θέσης και τρόπων συμπλήρωσης ωραρίου για φέτος ανοίγει ο δρόμος για τη «διαχείριση» της οργανικότητας ανά σχολική μονάδα.
Είναι πράγματι πολιτικά και ηθικά απαράδεκτο να μην εξηγείται στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην ελληνική κοινωνία γιατί γίνε-ται αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Τόση υποκρισία, λοιπόν, απέναντι στις ζωές και στην προσφορά επιστημόνων που διαπαιδαγωγούν τη νέα γενιά!
Αιδώς, Αργείοι!
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
 Για την τροπολογία του Υπουργείου για τις οργανικές των καθηγητών δείτε εδώ. (alfavita.gr)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΠΟ esos
Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.
Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε μια έως και πέντε όμορες σχολικές μονάδες.
Α. Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας και ο προϊστάμενος κάθε άλλης υπηρεσιακής μονάδας του ΥΠΑΙΘ είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη «Βιβλίου Παρουσίας Προσωπικού» (ΒΠΠ) για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται με οποιαδήποτε φύσεως σχέση σε αυτή. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής ή υπηρεσιακής μονάδας είναι υπεύθυνο για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη του «Ατομικού Δελτίου Παρουσίας Προσωπικού» (ΑΔΠΠ).
Β. Στο ΒΠΠ και ΑΔΠΠ αναγράφονται ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:
-ημερομηνία και χρονολογία
-ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού
-ωράριο εργασίας (ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης)
-οι απόντες εκπαιδευτικοί
-είδος απουσίας (ολιγόωρη ή ολοήμερη) , καθώς και κάθε άλλο στοιχείο
Γ. Σε καθημερινή βάση, από τον Διευθυντή ή προϊστάμενο της σχολικής ή υπηρεσιακής μονάδας και με ευθύνη του, τα στοιχεία του ΒΠΠ καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου παιδείας.
Δ. Με απόφαση του υπουργού Παιδείας ρυθμίζεται η δημιουργία του ιστοχώρου φιλοξενίας του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτό, ο τρόπος λειτουργίας αυτού , καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Ε.Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε μια έως και πέντε όμορες σχολικές μονάδες , με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Ζ. Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου:
α/σε ενδοσχολικές δραστηριότητες, όπως η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, και,
β/σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο όμορο αυτού. Η ανωτέρω απασχόληση καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου ΑΚΥΣΠΕ, ΑΚΥΣΔΕ. Η απασχόληση αυτή θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες.

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

3ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος - Αρχαία Μεσσήνη 2014

Συμμετοχή  σχολικών θεατρικών ομάδων στο 3ο Διεθνές  Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος - Αρχαία Μεσσήνη 2014

Σας ενημερώνουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Αρχαία Μεσσήνη» του Δήμου Μεσσήνης  διοργανώνει από 31 Μαρτίου έως 10 Απριλίου 2014 το 3ο Διεθνές  Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος  στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης.
                Το Φεστιβάλ επικεντρώνεται στην παρουσίαση έργων αρχαίου ελληνικού ή λατινικού δράματος (τραγωδίας ή κωμωδίας), δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και σκοπός του είναι  η ουσιαστική – βιωματική επαφή των νέων με το αρχαίο δράμα και με την πολιτιστική κληρονομιά.
     Δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ έχουν αποκλειστικά οι θεατρικές ομάδες των σχολείων Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  της Ελλάδας καθώς και οι νεανικές ερασιτεχνικές  θεατρικές ομάδες  σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , κολλεγίων και πανεπιστημίων άλλων κρατών. Τα μέλη των θεατρικών ομάδων από την Ελλάδα και τα άλλα κράτη πρέπει να είναι αποκλειστικά μαθητές ή νεαροί σπουδαστές. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών ή σπουδαστών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 άτομα. Κάθε ομάδα από την Ελλάδα θα συνοδεύεται από ανάλογο αριθμό εκπαιδευτικών, όπως αυτός ορίζεται από την σχετική νομοθεσία (ΥΑ 129287/Γ2/10-11-2011, ΦΕΚ 2769, τ. Β’, Κεφ. Β΄). Κάθε ομάδα από άλλα κράτη θα συνοδεύεται από έναν (1) έως το πολύ δύο (2) εκπαιδευτικούς ή συνοδούς. Οι θεατρικές ομάδες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Φεστιβάλ πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι 22 Νοεμβρίου 2013. Για το σκοπό αυτό πρέπει: α) να υποβάλλουν συμπληρωμένα τα τρία συνημμένα έντυπα (Αίτηση Συμμετοχής, Βεβαίωση και Βασικές πληροφορίες για το έργο), β) να στείλουν το κείμενο του έργου που θα παρουσιάσουν, είτε αυτό είναι το πρωτότυπο είτε η διασκευή του και γ) να στείλουν μία φωτογραφία της θεατρικής ομάδας και των συντελεστών της. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Θέμα: «Επιμορφωτική Συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ02»
Η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Μεσσηνίας Δρ. Σταθοπούλου Δήμητρα καλεί τους φιλολόγους των Σχολείων της Καλαμάτας (Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ, ΕΕΕΕΚ), σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου, σχέδιο μαθήματος, φάκελος του μαθητή (portfolio)».
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013 και θα επαναληφθεί την Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013 στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας από 11.45-14:00 για να διευκολυνθούν όλοι οι καθηγητές αξιοποιώντας το κοινό κενό τρίωρο στο πρόγραμμά τους.
Παρακαλούνται να προσέλθουν στην επιμορφωτική συνάντηση και καθηγητές άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν σε δεύτερη ανάθεση το μάθημα της Ιστορίας, εάν το επιτρέπει το πρόγραμμά τους.
Η συμμετοχή κρίνεται υποχρεωτική.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους καθηγητές για τις ανωτέρω συναντήσεις.
Η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 Ν. Μεσσηνίας
Δρ. Σταθοπούλου Δήμητρα

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΟΝΤΕΡ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε βιωματικό σεμινάριο για την παραγωγή ιστορικού ντοκιμαντέρ που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια διημερίδας που διοργανώνει στις 11 & 12 Οκτωβρίου με θέμα «Ολοκαύτωμα και τραυματικές εμπειρίες».
Συγκεκριμένα το Σάββατο 12 Οκτωβρίου το πρωί, 09:00-14:30 στα γραφεία του ΣΦΜ στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας ο σκηνοθέτης Βασίλης Λουλές θα υλοποιήσει εισαγωγικό σεμινάριο κινηματογραφικής γραφής ιστορικού ντοκιμαντέρ με τίτλο:
«Το ντοκιμαντέρ ως εκπαιδευτικό εργαλείο».
Το σεμινάριο θα κινηθεί σε δυο άξονες:
α. Θεωρητικό
Η αξία του ντοκιμαντέρ ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Διάρκεια 2 ώρες.
β. Πρακτικό-Παραγωγή ντοκιμαντέρ. Διάρκεια 3 ώρες.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Ολοκαύτωμα και τραυματικές εμπειρίες»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Eνημερωτικό Σημείωμα

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση «Φάρις» και τις Σχολικές Συμβούλους Φιλολόγων Μεσσηνίας, κα Σταθοπούλου Δήμητρα & κα Σακκά Βασιλική διοργανώνουν μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένων στην Ιστορία.

Γενικός Τίτλος: «H Ιστορία ως δραστική δύναμη στη σύγχρονη πραγματικότητα»

Συγκεκριμένα:
1. την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 και το Σάββατο 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί διημερίδα με θέμα «Ολοκαύτωμα και τραυματικές εμπειρίες».

α.Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου στις 19:30 μ.μ. στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. θα λάβει χώρα εκδήλωση με εισηγητές τους:
 i.Γεώργιο Κόκκινο, καθηγητή της Ιστορίας και της Διδακτικής της Ιστορίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
«Το τραύμα του ολοκαυτώματος και η ευρωπαϊκή ταυτότητα»
 ii.Οντέτ Βαρών-Βασάρ, ιστορικό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 
«Εξόντωση και διάσωση: σκέψεις με αφορμή την ταινία του Β. Λουλέ»
iii.Βασιλική Σακκά, σχολική σύμβουλο Φιλολόγων ν. Μεσσηνίας
«Εμείς και οι «άλλοι»: η εμπειρία του ανεπαίσθητου εκφασισμού μιας κοινωνίας»
 iv.Βασίλη Λουλέ, σκηνοθέτη
«Ξανακερδίζοντας το παιδικό βλέμμα»

β. Tο Σάββατο 12 Οκτωβρίου θα υλοποιηθεί:
   i. το πρωί 09:00-14:30 βιωματικό σεμινάριο κινηματογραφικής γραφής ιστορικού ντοκιμαντέρ στα γραφεία του ΣΦΜ στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας από το σκηνοθέτη Βασίλη Λουλέ με τίτλο «Το ντοκιμαντέρ ως εκπαιδευτικό εργαλείο» 
Το σεμινάριο θα κινηθεί σε δυο άξονες:
Α. Θεωρητικό
Η αξία του ντοκιμαντέρ ως εκπαιδευτικού εργαλείου.Διάρκεια 2 ώρες.
 Β. Πρακτικό-Παραγωγή ντοκιμαντέρ. Διάρκεια 3 ώρες.
*Λόγω περιορισμένων θέσεων θα υπάρξει προεγγραφή σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα.
ii.το απόγευμα στις 19:30 μ.μ. στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. θα προβληθεί η πολυβραβευμένη ταινία ντοκιμαντέρ του Βασίλη Λουλέ «Φιλιά εις τα παιδιά» και θα ακολουθήσει συζήτηση με το σκηνοθέτη.

Υπόθεση: Πέντε μικρά Εβραιόπουλα στην Ελλάδα της Γερμανικής Κατοχής.
Η παιδική ηλικία ήταν ο Παράδεισός τους.
Ακόμα κι αν την έζησαν κρυμμένα στην αγκαλιά των ξένων,
ακόμα κι αν την έχασαν στη σκιά του Ολοκαυτώματος.
Διάρκεια ταινίας: 115 λεπτά

Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, Αριστομένους 33  - 24 100 Καλαμάτα
( 697 2685031 - 27210 85031  @ http://users.sch.gr/synfime/