Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 96080/Δ2/15 υ.α. με θέμα “Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016

Από esos
Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 96080/Δ2/17−06−2015 (Β΄ 1186) υπουργική απόφαση μόνο ως προς την εξεταστέα − διδακτέα ύλη του μαθήματος Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η εξεταστέα−διδακτέα ύλη του μαθήματος για τη Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016 τροποποιείται στο ακόλουθο σημείο: Κειμ. 43 Μετάφραση Συντακτικό κειμένων 43 και 46 (μόνο επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις) το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: Κειμ. 43 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 43 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου