Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Επισημάνσεις σχετικά με την αξιολόγηση/τρόπο εξέτασης των φιλολογικών μαθημάτων του Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2016-17 - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αγαπητοί/Αγαπητές Συνάδελφοι,

Υπενθυμίζω για διευκόλυνσή σας, εν όψει των εξετάσεων, ότι

α) τα ισχύοντα γενικότερα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ΓΕΛ και ειδικότερα για τα φιλολογικά μαθήματα εκτός των Αρχαίων Ελληνικών προβλέπονται στο ΠΔ 46, στο ΦΕΚ 74 Α΄/22-4-2016 και

β) Για τον τρόπο εξέτασης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2016-17: ΠΔ 8/ ΦΕΚ 15 τ. Α΄/10-2-2017 (θέμα: «Τροποποίηση του π.δ/τος 46/2016 “Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου” (Α΄ 74)».
Επίσης οι Οδηγίες του ΥΠΠΕΘ, Αθήνα, Αρ. Πρ. 192389/Δ2/11-11-2016. Όπως αναφέρεται και στις «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φιλολογικών μαθημάτων (ΥΠΠΕΘ, 13-9-2016/Αρ. πρ. 148091/Δ2) «η αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης επιφέρει και μερική τροποποίηση του τρόπου αξιολόγησης, ώστε οι επιδιωκόμενες αλλαγές να μην ακυρωθούν στην πράξη».
Για παράδειγμα, στην Αντιγόνη (Β΄ Λυκείου) είναι αναγκαίο οι Φιλόλογοι να εφαρμόζουν τις νέες οδηγίες ως προς την έμφαση στη μελέτη του ύφους, αφού έχουν εξασκήσει στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους μαθητές σε αντίστοιχες ασκήσεις που ζητούνται για τις εξετάσεις. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην αλλαγή της εξέτασης στην Αντιγόνη (Β΄ Λυκείου).
Επίσης οι Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στις Α΄ και Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ (ΥΠΠΕΘ, Αρ. Πρ. 148075/Δ2/ 13-9-2016 – βλέπε και ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΠΕΘ, Αρ. Πρ. 153915/Δ2/20-09-2016.

Οι διδάσκοντες πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τις σχετικές εγκυκλίους σχετικά με την διατύπωση των θεμάτων και τη βαθμολογία των ερωτήσεων σε κάθε μάθημα. Θεωρείται δεδομένο ότι τα θέματα, τα οποία θα τεθούν, θα είναι κοινά, όπως ορίζεται από τον σχετικό νόμο Π.Δ 60/2006, άρθρο 16, παρ. 4 και την τροποποίησή του ΦΕΚ 110 (ΠΔ 68) 07/05/2014.
Ζητήματα Παιδαγωγικής στις εξετάσεις
Στο ίδιο παιδαγωγικό πλαίσιο, κατά την επιλογή/διαμόρφωση των θεμάτων λαμβάνουμε υπόψη τους συγκεκριμένους μαθητές μας (μαθησιακές ιδιαιτερότητες και ανάγκες στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε και ως προς τη διατύπωση των θεμάτων).
Απαραίτητο, επιπλέον, είναι τα ζητούμενα να έχουν διατυπωθεί με ακρίβεια, σαφήνεια και με ολοκληρωμένο νόημα, με γνώμονα οι μαθητές να μπορούν να απαντήσουν άμεσα και όχι «να εξαρτώνται» από προφορικές συμπληρωματικές διευκρινίσεις.
Επισημαίνουμε, βέβαια, ότι οι μαθητές πρέπει να εξοικειώνονται σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους με τη διαδικασία κατανόησης της εκφώνησης των ζητουμένων χωρίς συμπληρωματικές προφορικές διευκρινίσεις. Μια απότομη αλλαγή τακτικής στις εξετάσεις μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επίδοσή τους, χωρίς δική τους ευθύνη.

Πιο αναλυτικά:

· Θα πρέπει να αποφεύγεται η αυθαίρετη, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, μοριοδότηση /βαθμολόγηση των ερωτήσεων-θεμάτων. Για τη σωστή μοριοδότησή τους θα πρέπει να τηρούνται ακριβώς οι διατάξεις των σχετικών Π.Δ. Ο βαθμός κάθε επιμέρους ερώτησης- θέματος θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς.
· Ως προς την επιλογή και διαμόρφωση των θεμάτων, προσπαθούμε τα θέματά μας να καλύπτουν ευρείας έκτασης ύλη και να είναι αντιπροσωπευτικά όσων διδάξαμε επαρκώς, δηλαδή να αφορούν τους κεντρικούς διδακτικούς στόχους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
· Επίσης, για παιδαγωγικούς λόγους, χρειάζεται να είναι κλιμακούμενης (διαβαθμισμένης) δυσκολίας.
· Τα θέματα πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων και να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να ανακαλεί, να εφαρμόζει, να συνδυάζει, να συνθέτει, να κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται δημιουργικά τα δεδομένα στοιχεία.
· Τα θέματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στον Η/Υ και να είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή.
· Θα πρέπει να αποφεύγεται η εξεζητημένη ορολογία, που μπορεί να δυσκολέψει τους μαθητές και δεν είναι ανάλογη με εκείνη του σχολικού εγχειριδίου, στις εκφωνήσεις των θεμάτων.
· Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και ανάλογες με το γνωστικό επίπεδο των μαθητών.
· Τα υπό εξέταση θέματα θα πρέπει να έχουν προσεγγιστεί κατά τη διδασκαλία με ανάλογα παραδείγματα, ώστε να έχουν γίνει κατανοητά από τους μαθητές και να μην τους αιφνιδιάσουν.
· Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απαντούν πρώτα οι ίδιοι γραπτώς και αδρομερώς στα ερωτήματα, πριν αυτά δοθούν στους μαθητές, ώστε να αποφεύγονται αστοχίες και ασάφειες.
· Θέματα εκτός διδακτέας ύλης, τα οποία διδάχτηκαν στη διάρκεια των μαθημάτων, δεν εξετάζονται / αξιολογούνται.
· Οι ερωτήσεις πρέπει να καλύπτουν όσο τον δυνατόν περισσότερη από την εξεταστέα ύλη και να συμφωνούν με τους διδακτικούς στόχους κάθε ενότητας/αντικειμένου.
· Τα σημαντικά σημεία της διδαγμένης ύλης των γνωστικών αντικειμένων είναι παιδαγωγικά ορθό να εξετάζονται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Οι μαθητές κρατούν στη μνήμη τους τα θέματα των εξετάσεων.
· Στην περίπτωση των μαθητών που έχουν διαγνωστεί αρμοδίως με δυσλεξία /μαθησιακές δυσκολίες και εξετάζονται προφορικά, χρειάζεται προσοχή και λεπτότητα, ώστε να αποδώσουν το καλύτερο που μπορούν. Είναι απαραίτητο να βρούμε χώρο και χρόνο για την προφορική εξέτασή τους και να τους διατυπώνουμε απλά τις ερωτήσεις ή και να τις αναδιατυπώνουμε με διαφορετικές λέξεις, όταν χρειαστεί, προσέχοντας να μην τους δημιουργούνται αισθήματα άγχους ή προσβολής. Εάν χρειάζεστε περισσότερη σχετική βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΕΔΔΥ Μεσσηνίας, (κ. Κ. Σαραβελάκη τηλ. 27213-61228).
· Τέλος, οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί να διαφυλλάξουμε ένα κλίμα ηρεμίας, ευγένειας, ήθους και αξιοπρέπειας για εξεταζόμενους και εξεταστές, με την τήρηση κανόνων εξέτασης και αξιοπιστίας των σχολικών θεσμών. Ο τρόπος με τον οποίο θα επιδιώξουμε την καλλιέργεια του ήθους των μαθητών στις εξετάσεις υπογραμμίζει τη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος που στηρίζει και στηρίζεται σε δημοκρατικές αρχές και δεν διέπεται από αυταρχικότητα και εν τέλει αντιδημοκρατική νοοτροπία. Είναι ανάγκη στις μέρες μας να βιώσουν μέσα από το σχολείο οι μαθητές μας ότι το ήθος, η ευγένεια και ο σεβασμός αποτελούν αξίες που διέπουν κάθε πτυχή συμπεριφοράς στη δημοκρατία.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους φιλολόγους των σχολείων τους, καθώς επίσης και τους καθηγητές που διδάσκουν με δεύτερη ανάθεση φιλολογικά μαθήματα.

Σας εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη στην υπεύθυνη διαδικασία της διεξαγωγής των εξετάσεων. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 Μεσσηνίας

Δρ. Δήμητρα Σταθοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου