Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Επισημάνσεις και διευκρινίσεις σχετικά με την ύλη και την αξιολόγηση/τρόπο εξέτασης των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου, κατά το σχολικό έτος 2016-17 -ΒΑΣΙΛΚΗ ΣΑΚΚΑ

Αγαπητές/Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζω ότι αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου περιέχονται στο ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211 Α΄/11-11-2016).

Τρόπος ανακεφαλαιωτικής εξέτασης των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο 2016-17:
Ειδικότερα, στο προαναφερόμενο ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211 Α΄/11-11-2016), Άρθρο 16 «Ανακεφαλαιωτική εξέταση στο μάθημα της «Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας» προσδιορίζεται ο τρόπος (συν)εξέτασης των δύο κλάδων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας.

Πιο αναλυτικά:
Άρθρο 16 /ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211 Α΄/11-11-2016)
Ανακεφαλαιωτική εξέταση στο μάθημα της «Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας»
Οι δύο κλάδοι της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία) εξετάζονται την ίδια μέρα και η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις ώρες. Τα θέματα δίνονται και οι απαντήσεις αναπτύσσονται σε ξεχωριστό φύλλο για καθέναν από τους δύο κλάδους και αποδίδεται διακριτός βαθμός για καθέναν από αυτούς.


Ειδικότερα:

Α. Στον κλάδο της Γλωσσικής Διδασκαλίας

Οι μαθητές/τριες εξετάζονται σε κείμενο γραπτό που διανέμεται φωτοτυπημένο, προερχόμενο από πηγές έντυπες ή ηλεκτρονικές και το οποίο είναι δυνατόν να συνοδεύεται από εικόνα, γράφημα κ.τ.λ. Το κείμενο θα πρέπει να είναι παρεμφερές και όχι να ταυτίζεται με κάποιο από αυτά που διδάχθηκαν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών/τριών της συγκεκριμένης τάξης και να σχετίζεται με τις θεματικές ενότητες τις οποίες πραγματεύτηκαν οι μαθητές/τριες στη διάρκεια του σχολικού έτους.

Το κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα όπου δηλώνονται ο συντάκτης του, η χρονολογία και το μέσο δημοσίευσης του και όποια άλλη πληροφορία για τη συγκυρία δημοσίευσης και το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο δημιουργίας του κρίνεται αναγκαία από τον/την εκπαιδευτικό. Οι μαθητές/τριες καλούνται να απαντήσουν σε τρία (03) θέματα.

1. Το πρώτο θέμα αναφέρεται στην κατανόηση του κειμένου και του επικοινωνιακού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται. Με αυτό το θέμα ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών είτε να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, είτε να επισημαίνουν το επικοινωνιακό πλαίσιο του (τον πομπό, τον/τους δέκτη/ες, το μέσο επικοινωνίας, τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε) είτε να αναγνωρίζουν το βασικό μήνυμα του και να το συσχετίζουν με τις περιστάσεις επικοινωνίας είτε να σχολιάζουν χωρία του είτε να εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο «συνομιλεί» το κείμενο με το σκίτσο, τη φωτογραφία κ.τ.λ. που το συνοδεύει.

Το συγκεκριμένο θέμα βαθμολογείται με έξι (06) μονάδες.

2. Το δεύτερο θέμα αναφέρεται σε ζητήματα δομής και γλώσσας του κειμένου και με αυτό το θέμα ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών

α) είτε να αναγνωρίζουν τη δομή ολόκληρου του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου είτε να αποδίδουν με πλαγιότιτλους ή με τη μορφή διαγράμματος τη νοηματική αλληλουχία του κειμένου είτε να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις που βοηθούν στη συνοχή του κειμένου είτε να διακρίνουν στο κείμενο σημεία όπου υπάρχει περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία

ή/και

β) είτε να εξηγούν τη συνεισφορά της γραμματικοσυντακτικής δομής κάποιου χωρίου στο νόημα του (π.χ. η χρήση της παθητικής σύνταξης αντί της ενεργητικής) είτε να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών (π.χ. η επιλογή να χρησιμοποιηθεί ιστορικός ενεστώτας αντί του αορίστου κ.ά.) είτε να μετασχηματίζουν, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις επικοινωνίας, λέξεις ή φράσεις ή απόσπασμα του κειμένου ως προς την μορφολογία ή ως προς τη σύνταξη ή ως προς τη σημασιολογία/το λεξιλόγιο ή ως προς τα σημεία στίξης ή ως προς το ύφος του κειμένου.

Το συγκεκριμένο θέμα βαθμολογείται με τέσσερις (04) μονάδες.

3. Το τρίτο θέμα αναφέρεται στην παραγωγή γραπτού λόγου. Ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να συντάξουν ένα κείμενο που να ανταποκρίνεται στη γλωσσική τους εμπειρία, το είδος του οποίου καθορίζεται με σαφήνεια, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, με το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία του κειμένου που τους έχει δοθεί ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Με το κείμενο αυτό ελέγχονται τα εξής:

α) ο βαθμός προσαρμογής στις παραμέτρους της επικοινωνίας (πομπός, μήνυμα, δέκτης, ύφος)
β) ο βαθμός μορφολογικής επάρκειας (ορθογραφία, στίξη, ορθές γραμματικές και συντακτικές δομές)
γ) ο βαθμός δομικής επάρκειας
δ) ο βαθμός νοηματικής επάρκειας (κατά πόσον διαθέτει το κείμενο τις απαραίτητες πληροφορίες, κατάλληλη επιχειρηματολογία κ.τ.λ.)
ε) ο βαθμός τήρησης των χαρακτηριστικών του κειμενικού είδους στο οποίο ανήκει.

Η έκταση του κειμένου που καλούνται να παραγάγουν μπορεί να κινείται μεταξύ διακοσίων (200) και τριακοσίων (300) λέξεων, ανάλογα με την τάξη των μαθητών/τριών. Το συγκεκριμένο θέμα βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

Β. Στον κλάδο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Το κείμενο (ποιητικό ή πεζό) που δίνεται στους/στις μαθητές/τριες επιλέγεται μεταξύ των κειμένων που έχουν μελετηθεί στην τάξη. Στην Γ τάξη υπάρχει και η δυνατότητα να επιλεγεί άγνωστο κείμενο, ομοειδές ή ομόθεμο με τα κείμενα που μελετήθηκαν. Το κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα όπου δηλώνονται ο/η λογοτέχνης, ο τίτλος του βιβλίου, η χρονολογία έκδοσης και όποια άλλη πληροφορία (π.χ. ιστορικό πλαίσιο κ.ά.) κρίνεται αναγκαία από τον/την εκπαιδευτικό. Επίσης, το κείμενο είναι δυνατόν να συνοδεύεται από εικόνα.

1. Το πρώτο θέμα αναφέρεται στην κατανόηση του κειμένου και με αυτό ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών

α) είτε να εντοπίζουν στο κείμενο (πεζό ή ποιητικό) ορισμένες πληροφορίες, όπως τα πρόσωπα, τον χώρο, τον χρόνο, το σκηνικό, το κοινωνικό πλαίσιο, το πρόβλημα που απασχολεί τα πρόσωπα, κατευθύνει τη δράση τους κ.τ.λ., τεκμηριώνοντας την άποψη τους με στοιχεία του κειμένου,
β) είτε να αναγνωρίζουν τα βασικά θέματα ή τις ιδέες που απασχολούν τον/τη λογοτέχνη και τη στάση που υιοθετεί απέναντι σε αυτά/αυτές, τεκμηριώνοντας την άποψη τους με στοιχεία του κειμένου,
γ) είτε να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες (κίνητρα, αξίες, επιλογές κ.τ.λ.), τεκμηριώνοντας την άποψη τους με στοιχεία του κειμένου,
δ) είτε να εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο «συνομιλεί» το κείμενο με την εικόνα που το συνοδεύει.

Το συγκεκριμένο θέμα βαθμολογείται με έξι (06) μονάδες.

2. Το δεύτερο θέμα αναφέρεται σε ζητήματα δομής και γλώσσας του κειμένου και με αυτό ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών

α) είτε να αναγνωρίζουν τη διάκριση ανάμεσα στο περιεχόμενο (τι λέει το κείμενο) και στις επιλογές ως προς τη μορφή (πώς το λέει το κείμενο), επισημαίνοντας βασικά στοιχεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής,
β) είτε να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες (π.χ. αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, σχήματα λόγου κ.ά.) και να σχολιάζουν τον λειτουργικό τους ρόλο,
γ) είτε να επισημαίνουν και να αξιολογούν ως προς το αποτέλεσμα που έχουν για τον αναγνώστη μαθητή/την αναγνώστρια μαθήτρια οι γλωσσικές και υφολογικές επιλογές του/της λογοτέχνη.

Το συγκεκριμένο θέμα βαθμολογείται με έξι (06) μονάδες.

3. Το τρίτο θέμα αναφέρεται στην παραγωγή γραπτού λόγου και απορρέει από το κείμενο. Προτείνονται ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης και ένα θέμα δημιουργικής γραφής και κάθε μαθητής/τρια επιλέγει ένα από τα δυο.

Ι. Όσον αφορά την αναγνωστική ανταπόκριση ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών

α) είτε να σχολιάζουν ιδέες, αξίες, στάσεις, πράξεις και συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο τεκμηριώνοντας την άποψη τους με στοιχεία του κειμένου και του εισαγωγικού σημειώματος,
β) είτε να συγκρίνουν ιδέες, αξίες, στάσεις, πράξεις και συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με αντίστοιχες του σήμερα,
γ) είτε να συσχετίσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, πράξεις και συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα κ.τ.λ.

II. Όσον αφορά τη δημιουργική γραφή, οι μαθητές/τριες καλούνται: α) είτε να αναδιηγηθούν τμήμα της ιστορίας από την οπτική γωνία συγκεκριμένου ήρωα (π.χ. με μορφή ημερολογίου, επιστολής κ.τ.λ.), β) είτε να αλλάξουν ή να συμπληρώσουν δημιουργικά το αρχικό κείμενο (π.χ. με τη δημιουργία νέας σκηνής ή διαλόγων, την εισαγωγή στοιχείων περιγραφής ή σχολίων ή οπτικών, ακουστικών και άλλων εικόνων κ.ά.), γ) είτε να διατυπώσουν σκέψεις και να εκφράσουν συναισθήματα που τους ενεργοποιεί η ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου σε ένα νέο κείμενο το οποίο υιοθετεί τα χαρακτηριστικά κειμενικού είδους (ποιητικού ή πεζού) που ορίζεται από τον/την εκπαιδευτικό. Με το κείμενο αυτό:

α) ως προς το περιεχόμενο ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών να αξιοποιούν με τρόπο ευρηματικό τα δεδομένα του κειμένου.
β) ως προς τη δομή ελέγχεται ο βαθμός ανταπόκρισης του μαθητικού κειμένου στο κειμενικό είδος που ζητείται.
γ) ως προς τη μορφή ελέγχονται το ύφος (επιλογή κατάλληλου λεξιλογίου, ιδιωματισμών, σύνταξης που υπηρετούν τον σκοπό του κειμένου και ταιριάζουν στο κειμενικό είδος και το επικοινωνιακό πλαίσιο) και η χρήση της γλώσσας (ορθογραφία, σύνταξη, σαφήνεια στη διατύπωση, στίξη κ.τ.λ.)

Η έκταση του κειμένου που καλούνται να παραγάγουν οι μαθητές/τριες μπορεί να κινείται μεταξύ εκατό (100) και διακοσίων (200) λέξεων. Η συγκεκριμένη ερώτηση βαθμολογείται με οκτώ (08) μονάδες.

Για την εξέταση στον αντικείμενο της Ιστορίας: Για τη διαμόρφωση των θεμάτων στις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του τέλους του διδακτικού έτους βλ. ΠΔ 319, Άρθρο 4 (ΦΕΚ 261 Α 27-11-2000).

Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο ορίζεται, τροποποιουμένης ως προς αυτό το μάθημα της διάταξης της περίπτωσης ΙΑ΄ του άρθρου 3 του ΠΔ 506/77 (ΦΕΚ 161 Α) ως ακολούθως: δίνονται δυο ομάδες ερωτήσεων Α και Β. Η Ομάδα Α περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν τις τρεις. Η Ομάδα Β περιέχει τέσσερις ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν τις δύο. Οι ερωτήσεις μπορούν να αναλύονται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες (4X5=20). Η Ομάδα Α περιλαμβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν τη γνώση και την κατανόηση της ιστορικής ύλης που διδάχτηκαν οι μαθητές/τριες (εξήγηση ιστορικών όρων και εννοιών, περιγραφή ή ταξινόμηση ιστορικών γεγονότων, φαινομένων ή περιόδων, κατανόηση ή συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου μιας γραπτής ή εικαστικής ιστορικής πηγής, κατανόηση και περιγραφή των σχέσεων που υφίστανται ανάμεσα σε διαφορετικά ιστορικά γεγονότα, φαινόμενα κλπ).

Η Ομάδα Β περιλαμβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητα των μαθητών/τριών να αναλύουν στοιχεία και σχέσεις, να αξιολογούν τη δράση προσώπων ή ομάδων με βάση συγκεκριμένο κριτήριο, να συνθέτουν ιστορικά δεδομένα. Στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου μπορεί να τίθεται και ερώτηση που αναφέρεται στη διάκριση ανάμεσα στην αντικειμενική ιστορική πληροφορία και στην υποκειμενική γνώμη που εκτίθεται σε μια ιστορική πηγή κλπ. Και στις δυο ομάδες ερωτήσεων μπορεί να δίνεται στους μαθητές /τριες φωτοτυπημένο υλικό προς επεξεργασία. Το υλικό αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να προέρχεται αποκλειστικά από το σχολικό τους βιβλίο.

Προσοχή:

· Θα πρέπει να αποφεύγονται γενικόλογες και αόριστες ερωτήσεις του τύπου: «τι γνωρίζετε για την εικονομαχία» κλπ.
· Να αποφεύγονται οι πολύπλοκες και συντακτικά δύσκολες ερωτήσεις και να μην εξαντλούνται σε ανάκληση μνημονικής γνώσης επουσιωδών χρονολογιών, ονομάτων και στοιχείων.
· Οι ερωτήσεις αντιστοίχισης καλό θα είναι να αποτελούνται από ομοειδή στοιχεία. (π.χ. γεγονότα στην α΄ στήλη , πρόσωπα στη β΄).
· Οι ερωτήσεις «σωστό-λάθος» δεν θα πρέπει να επιδέχονται κάποια αμφισβήτηση.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΙΕΠ)
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vQUVFTjFEeW82N3c/view?usp=sharing
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΙΕΠ
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vV0UyZmlLYXNGWlk?usp=sharing

Γενικότερες επισημάνσεις για τις εξετάσεις στο Γυμνάσιο.

1. Υπενθυμίζεται κι εδώ ότι σχετικά με τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες (οι οποίες προφανώς έχουν ολοκληρωθεί έως τώρα) προβλέπονται τα ακόλουθα (ΠΔ 126 Άρθρο 3. Διαδικασία Αξιολόγησης, στο ΦΕΚ 211 Α΄/11-11-16): Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες είναι: α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες ή β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα. Προσοχή, λοιπόν, στην ποσότητα της ύλης και στην τήρηση της ανακεφαλαίωσης, αν πρόκειται για προειδοποιημένη ωριαία γραπτή δοκιμασία. (βλ. ό.π. άρθρο 3, 1.Β.)

2. Στο Β΄ τετράμηνο στα μαθήματα της β΄ ομάδας (Αρχαία Ελληνική Γραμματεία /«Αρχαία από μετάφραση») αντί για ωριαία γραπτή δοκιμασία μπορεί να ανατεθεί μία «συνθετική δημιουργική εργασία» (ό.π. άρθρο3, 1Γ), η ίδια για όλους τους μαθητές του τμήματος.

3. Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τον τρόπο αξιολόγησής τους σε κάθε μάθημα, για τα είδη θεμάτων/ερωτήσεων στα οποία εξετάζονται με βάση τα ισχύοντα. Για εξάσκηση των μαθητών στον νέο τύπο θεμάτων στην εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας και προετοιμασία για τις εξετάσεις στο τέλος του έτους, καλό θα ήταν να έχετε επεξεργαστεί με τους μαθητές σας παραδείγματα από τα προαναφερθέντα Κριτήρια Αξιολόγησης για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο του ΙΕΠ.

4. Φροντίζουμε τα θέματα των εξετάσεων να διατυπώνονται με ακρίβεια και σαφήνεια, να έχουν διδαχθεί επαρκώς, να ανταποκρίνονται στην ουσία της διδασκαλίας και οι μαθητές να έχουν εξοικειωθεί με ανάλογες ασκήσεις (π.χ. ασκήσεις δημιουργικής γραφής στη λογοτεχνία).

Για τη Δημιουργική Γραφή στην εξέταση της Λογοτεχνίας, βλ. την ιστοσελίδα του Γ. Σερεμετάκη με συνοπτική παρουσίαση και αναλυτικές οδηγίες από επιμορφώσεις και εργαστήρια που έγιναν:
http://gseremetakis.blogspot.gr/p/blog-page_6.html

5. Καλό είναι να αναγράφεται ο τύπος της ερώτησης και η αρίθμηση κατά τα προβλεπόμενα, και απαραιτήτως η μοριοδότηση κάθε άσκησης και υποερωτήματος. Σε περίπτωση που ζητείται κάποιου είδους ταξινόμηση, καλό θα είναι να διευκολύνουμε τους μαθητές με σχήματα όπως:

· Να εντοπίσετε ομοιότητες και διαφορές π.χ. στην περιγραφή του θαλασσινού τοπίου ανάμεσα στον ζωγραφικό ποίημα και την πρώτη στροφή του ποιήματος

· Ή, π.χ. : Να εντοπίσετε τις παρομοιώσεις στο κείμενο/ποίημα:
Παρομοιώσεις / Τι παρομοιάζεται /  Με τι παρομοιάζεται

Έτσι, διευκολύνονται οι μαθητές/ τριες να οργανώσουν τη σκέψη και τις απαντήσεις τος, ιδιαίτερα όσοι/ες έχουν μαθησιακές δυσκολίες.

Ζητήματα Παιδαγωγικής στις εξετάσεις.

Στο ίδιο παιδαγωγικό πλαίσιο, σαφώς κατά την επιλογή/διαμόρφωση των «θεμάτων» λαμβάνουμε υπόψη τους συγκεκριμένους μαθητές μας (μαθησιακές ιδιαιτερότητες και ανάγκες στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε και ως προς τη διατύπωση των θεμάτων) τους οποίους μόνο εσείς είστε σε θέση να γνωρίζετε τις ανάγκες και αδυναμίες τους.

Απαραίτητο, επαναλαμβάνουμε, είναι τα ζητούμενα να έχουν διατυπωθεί με ακρίβεια, σαφήνεια και με ολοκληρωμένο νόημα, με γνώμονα οι μαθητές να μπορούν να απαντήσουν αμέσως, και όχι να συνηθίζουν να εξαρτώνται από προφορικές συμπληρωματικές διευκρινίσεις.

Πιο αναλυτικά:

· Θα πρέπει να αποφεύγεται η αυθαίρετη, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, μοριοδότηση /βαθμολόγηση των ερωτήσεων-θεμάτων. Για τη σωστή μοριοδότησή τους θα πρέπει να τηρούνται ακριβώς οι διατάξεις των σχετικών Π.Δ. Ο βαθμός κάθε επιμέρους ερώτησης ή θέματος θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς.

· Ως προς την επιλογή και διαμόρφωση των θεμάτων, προσπαθούμε αυτά να καλύπτουν ευρείας έκτασης ύλη και να είναι αντιπροσωπευτικά όσων διδάξαμε επαρκώς, δηλαδή να αφορούν στους κεντρικούς διδακτικούς στόχους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

· Επίσης, για παιδαγωγικούς λόγους χρειάζεται να είναι κλιμακούμενης (διαβαθμισμένης) δυσκολίας. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και ανάλογες με το γνωστικό επίπεδο των μαθητών.

· Τα θέματα πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων και να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να ανακαλεί, να εφαρμόζει, να συνδυάζει, να συνθέτει, να κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται δημιουργικά τα δεδομένα στοιχεία.

· Τα θέματα καλό θα είναι να είναι γραμμένα στον Η/Υ και να είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή.

· Θα πρέπει να αποφεύγεται η εξεζητημένη ορολογία, που μπορεί να δυσκολέψει τους μαθητές και δεν είναι ανάλογη με εκείνη του σχολικού εγχειριδίου, στις εκφωνήσεις των θεμάτων.

· Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντούν πρώτα οι ίδιοι αμέσως στα ερωτήματα, πριν αυτά δοθούν στους μαθητές, ώστε να αποφεύγονται αστοχίες και ασάφειες.

· Θέματα εκτός διδακτέας ύλης ή συνοπτικά διδαγμένα, τα οποία διδάχτηκαν στη διάρκεια των μαθημάτων, δεν εξετάζονται / αξιολογούνται.

· Οι ερωτήσεις πρέπει να καλύπτουν όσο τον δυνατόν περισσότερη από την εξεταστέα ύλη και να συμφωνούν με τους διδακτικούς στόχους κάθε ενότητας/αντικειμένου. Aυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απευθύνουμε υπερβολικό πλήθος ερωτήσεων στους μαθητές.

· Καλό θα είναι να αξιοποιηθούν πολυτροπικά κείμενα και οπτικό υλικό (ιστορία, γλώσσα), εφόσον βέβαια έχει προηγηθεί ανάλογη επεξεργασία κατά τη διάρκεια της χρονιάς

· Στην περίπτωση των μαθητών που έχουν διαγνωστεί αρμοδίως με δυσλεξία /μαθησιακές δυσκολίες και εξετάζονται προφορικά, χρειάζεται προσοχή και λεπτότητα, ώστε να αποδώσουν το καλύτερο που μπορούν. Είναι απαραίτητο να βρούμε τον κατάλληλο χώρο και χρόνο για την προφορική εξέτασή τους και να τους διατυπώνουμε απλά τις ερωτήσεις ή και να τις αναδιατυπώνουμε με διαφορετικές λέξεις, όταν χρειαστεί, προσέχοντας να μην τους δημιουργούνται αισθήματα άγχους ή προσβολής. Εάν χρειάζεστε περισσότερη σχετική βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΕΔΔΥ Μεσσηνίας, (κ. Κ. Σαραβελάκη τηλ. 27213-61212 ή 61228).

Τέλος, οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί να διαφυλάξουμε ένα κλίμα ηρεμίας, ευγένειας, ήθους και αξιοπρέπειας για εξεταζόμενους και εξεταστές, με την τήρηση κανόνων εξέτασης και αξιοπιστίας των σχολικών θεσμών.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους φιλολόγους των σχολείων τους, καθώς επίσης και τους καθηγητές που διδάσκουν με δεύτερη ανάθεση φιλολογικά μαθήματα.

Σας εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη στην υπεύθυνη διαδικασία της διεξαγωγής των εξετάσεων. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορίαΗ Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Μεσσηνίας

Δρ. Βασιλική ΣακκάΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου